Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gliwicach

Mapa serwisu | Wersja graficzna
 

Ogłoszenia o naborach 

język migowywydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gliwicach
Syriusza 30

zatrudni pracownika na stanowisko Samodzielny referentZakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
 1. Prowadzenie sekretariatu szkoły
  • prowadzenie kancelarii, rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
  • obsługa Systemu Obiegu Dokumentów,
  • wystawianie druków i zaświadczeń,
  • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych,
  • przechowywanie teczek z dokumentacją szkolną,
  • przyjmowanie i właściwe kierowanie petentów, udzielanie informacji,
  • obsługa sprzętu biurowego,
  • prowadzenie dokumentacji szkoły oraz wydawanie dokumentów zgodnie
   z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
  • zakup i rozliczanie znaczków opłaty pocztowej oraz biletów komunikacji miejskiej,
  • rejestrowanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania.
 2. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 3. Prowadzenie spraw i dokumentacji uczniowskiej oraz obsługa procesu rekrutacji uczniów.
 4. Terminowe sporządzanie statystyk i sprawozdań na potrzeby SIO oraz GUS.
 5. Prowadzenie terminarza spotkań służbowych dyrektora szkoły.
 6. Dbałość o estetykę i porządek w sekretariacie szkoły oraz w gabinecie Dyrektora.
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły.


Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 3. nie był/a prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnego referenta - minimum wykształcenie średnie.


Wymagania dodatkowe:
 1. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pozwalającym na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku samodzielnego referenta,
 2. mile widziana znajomość obsługi w zakresie programów Vulcan, SOD, SIO
 3. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 4. mile widziana podstawowa znajomość przepisów – ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, o systemie oświaty, Prawo Oświatowe, o pracownika samorządowych.


Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
 1. umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, dyspozycyjność,
 2. zdolność podejmowania samodzielnych decyzji i zaangażowanie w pracy.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca administracyjno - biurowa z monitorem ekranowym w pełnym wymiarze pracy - 40 godzin tygodniowo.
 2. Planowany termin zatrudnienia - 01.03.2019 r.
 3. Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
  • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
  • pomieszczenie biurowe znajduje się na parterze,
  • do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych.


Informacja nt. wymaganych dokumentów:

Kandydaci do objęcia stanowiska samodzielnego referenta w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach są zobowiązani do przygotowania i złożenia następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny
 2. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. Curriculum Vitae
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenia zawodowe - świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal zaświadczenie o zatrudnieniu
 6. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku referenta.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.


Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania: "Nabór na stanowisko Samodzielnego referenta w ZSO nr 8 w Gliwicach".
Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
Dokumenty należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach, ul. Syriusza 30 w sekretariacie w terminie do 18.01.2019 r. do godziny 15:00.

W przypadku nadsyłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu dokumentacji do ZSO nr 8 w Gliwicach. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przekazania dokumentów drogą elektroniczną.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
4%

Dodatkowe informacje:
 1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 2. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Katarzyna Dąbrowska - Dyrektor ZSO nr 8 w Gliwicach


Okres publikacji od 04-01-2019 godz. 13:43


 liczba odsłon strony: 396 
Logo Samorządu Gliwice

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gliwicach, Syriusza 30

tel. 32-234-41-13, faks 32-234-41-13

sekretariat@zso8.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP